Last edited by Dishicage
Thursday, July 30, 2020 | History

1 edition of Proffil dechrau gyrfa ar gyfer athrawon newydd gymhwyso found in the catalog.

Proffil dechrau gyrfa ar gyfer athrawon newydd gymhwyso

Proffil dechrau gyrfa ar gyfer athrawon newydd gymhwyso

 • 85 Want to read
 • 23 Currently reading

Published by Cynulliad Cenedlaethol Cymru in Caerdydd .
Written in English

  Subjects:
 • First year teachers -- Supervision of -- Wales.

 • Edition Notes

  Other titlesCareer entry profile for newly qualified teachers.
  StatementCynulliad Cenedlaethol Cymru = Career entry profile for newly qualified teachers / The National Assembly for Wales.
  ContributionsGreat Britain. National Assembly for Wales.
  The Physical Object
  Pagination10, 10 p. ;
  Number of Pages10
  ID Numbers
  Open LibraryOL18686826M

  Dechrau gyrfa newydd? Mae’n bwysig bod yn barod am bopeth sy’n dod gyda gyrfa mewydd — o gofio enwau di-ri i ddod â dogfennau Yswiriant Gwladol i chi. Buom yn siarad ag ymgynghorydd y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol, Rosy, i ddarganfod ei hawgrymidadau am ddechrau swydd newydd. Mae’r Fframwaith ar gyfer y Radd Gwaith Cymdeithasol yng Nghymru yn amlinellu’r safonau ar gyfer y cymhwyster proffesiynol ac yn cynnwys: y rheolau sy’n ymwneud â chymeradwyo a rheoleiddio’r rhaglen gymhwyso gwaith cymdeithasol; rhestr yn gosod allan gofynion mwy manwl ar gyfer .

  Gwybodaeth i bobl sydd am ddechrau gyrfa gofal plant neu sefydlu darpariaeth gofal plant newydd ym Mro Morgannwg. Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoledig i blant hyd at 12 oed Mae gofal plant rheoledig yn cynnwys ystod eang o wahanol fathau o ddarpariaeth, sy'n amodol ar gyfres o safonau gofynnol cenedlaethol. Gwybodaeth i bobl sydd am ddechrau gyrfa gofal plant neu sefydlu darpariaeth gofal plant newydd ym Mro Morgannwg. Dechrau Meithrin Gall plant ddechrau mynd i’r ysgol feithrin y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed, fel arfer am bum bore neu bum prynhawn yr wythnos.

  Yn dechrau yn y brifysgol, o'n i'n ferch 18 oed, yn syth allan o'r chweched dosbarth ac yn edrych ymlaen i ddechrau bywyd newydd, mewn dinas newydd a gyda phobl newydd. O’n i’n llawn addewidion. “Hwn fydd dy wneud di”, “Bydd bywyd Prifysgol y tair blynedd orau o’ch bywyd”, “Byddwch yn oedolyn annibynnol o’r diwedd. Mae undebau athrawon yn galw am newid y drefn sy’n caniatáu i asiantaethau wneud “elw mawr” wrth ddarparu athrawon llanw i ysgolion. Ar ddechrau’r flwyddyn ysgol newydd, dywedodd Gareth Morgan o Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru ei bod yn “sarhad bod cwmnïau preifat yn gwneud arian o lafur athrawon. “Dyw hi ddim yn gyfrinach bod undebau yn gwrthwynebu’n ffyrnig asiantaethau.


Share this book
You might also like
Multiplication Practice Puzzles

Multiplication Practice Puzzles

Eternal Network

Eternal Network

Clinical interviews with children and adolescents

Clinical interviews with children and adolescents

The Creative Arts

The Creative Arts

Structural geology of the Cat Creek anticline and related features, Central Montana

Structural geology of the Cat Creek anticline and related features, Central Montana

Religion and medicine, 3

Religion and medicine, 3

List of contributors to the Brampford-Speke Fund

List of contributors to the Brampford-Speke Fund

Shirley

Shirley

Biological safety factors in toxicological risk assessment

Biological safety factors in toxicological risk assessment

Illustrated price list of day school reward cards

Illustrated price list of day school reward cards

military and industrial revolution of our time.

military and industrial revolution of our time.

Apostolic foundation of the Christian Church.

Apostolic foundation of the Christian Church.

Genetics of developmental disabilities

Genetics of developmental disabilities

Transfer policies

Transfer policies

Coated fabrics technology.

Coated fabrics technology.

Proffil dechrau gyrfa ar gyfer athrawon newydd gymhwyso Download PDF EPUB FB2

Proffil dechrau gyrfa: Ar gyfer athrawon newydd gymhwyso on *FREE* shipping on qualifying offers. Proffil dechrau gyrfa ar gyfer athrawon newydd gymhwyso: Nodiadau cyfarwyddyd on *FREE* shipping on qualifying offers.

Buy Proffil dechrau gyrfa: Ar gyfer athrawon newydd gymhwyso by (ISBN: ) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible : Paperback. Rhaid i athrawon newydd gymhwyso sy’n dechrau eu cyfnod ymsefydlu o 1 Medi ymlaen gwblhau’r proffil ymsefydlu drwy’r Pasbort Dysgu Proffesiynol ar wefan Cyngor y Gweithlu Addysg (dolen allanol).

Rhaid i athrawon sy’n dechrau cyfnod ymsefydlu o 1 Medi ymlaen ddefnyddio’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth. Dylech gwblhau'r crynodeb hwn o'ch addysg gychwynnol i athrawon gyda'ch tiwtor. Neidio i'r prif gynnwy Dilynwch y cyngor ar gyfer y coronafeirws (COVID) Rydych chi yma: Hafan; Addysg a sgiliau Bod yn athro.

Cyhoeddwyd gyntaf: 16 Awst Diweddarwyd ddiwethaf: 5 Mawrth Dogfennau. Proffil dechrau gyrfa, math o ffeil: DOC. Mae’n ofynnol i bob athrol newydd gymhwyso (ANG) sydd wedi cael Statws Athro Cymwysedig (SAC) o 1 Ebrill ymlaen gwblhau cyfnod Sefydlu statudol yng Nghymru.

Mae’r cyfnod Sefydlu’n broses gefnogol a fydd yn rhoi i ANG gyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth y byddant yn adeiladu arnynt drwy gydol eu gyrfa addysgu. Bydd athrawon sydd newydd gymhwyso ac sy'n dechrau ar eu cyfnod ymsefydlu o 1 Medi ymlaen yn dechrau defnyddio safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth.

â’r un gofynion â’r rhai ar gyfer athrawon newydd gymhwyso llawn amser, fel y’i nodir yn y ddogfen ganllawiau hon. Rhaid i athrawon newydd gymhwyso rhan-amser gael yr un lefel o gymorth ag athrawon newydd gymhwyso llawn amser i sicrhau bod gan bob ANG brofiad tebyg o.

proffesiynol yr ANG ar gyfer y flwyddyn, ar sail y Proffil Dechrau Gyrfa a'r Safonau Athrawon wrth eu Gwaith. • Arsylwi ar yr ANG yn addysgu. • Cefnogi'r ANG i nodi tystiolaeth o gyrraedd y Safonau Athrawon wrth eu Gwaith.

• Darparu tystiolaeth o gynnydd yr ANG i'r Mentor Allanol. • Cysylltu â'r Corff Priodol fel y bo angen. Mentor. gyfer Ysgolion wrth gyflogi Athrawon Newydd Gymhwyso 2 Pan fydd ysgolion yn ystyried cyflogi Athro Newydd Gymhwyso cyfarfod â rhai o'r Athrawon Newydd Gymhwyso o'r flwyddyn flaenorol ac ati.

Bydd y sesiynau hyn hefyd ar gael i staff ar sail y Proffil Dechrau Gyrfa a'r Safonau Athrawon wrth eu Gwaith.

Mae’r ysgol yn credu bod y prosesau ar gyfer penodi yn cael eu safoni’n deg ar draws y sector; fodd bynnag, rhoddir llawer llai o ystyriaeth i’r prosesau ar gyfer beth sy’n digwydd ar ôl y penodiad ac mae’n aml yn amrywio’n sylweddol. Yndyfarnwyd swydd addysgu yn yr ysgol i athro newydd gymhwyso.

Cefnogi athrawon dan hyfforddiant i gwblhau Proffil Dechrau a Datblygu Gyrfa, a rhoi gwybod iddynt beth yw'r trefniadau statudol ar gyfer cynefino athrawon newydd gymhwyso.

10 Deilliannau dysgu a fwriedir Mae'r rhaglen yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ddatblygu a dangos eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth, sgiliau, doniau a nodweddion eraill yn y meysydd. "Maes amlwg i'w ystyried yw yn hytrach na bod athrawon newydd yn dechrau ar sail cyflenwi neu gytundeb dros dro, yw rhoi swyddi parhaol iddyn nhw," meddai.

'Denu'r goreuon'. Yn yr ysgol byddwch yn dechrau drwy arsylwi athrawon ac yna'n symud ymlaen i ymarfer gwersi eich hun, yn eich paratoi ar gyfer eich swydd gyntaf fel athro newydd gymhwyso (ANG).

Mae pobl yn dod yn athrawon dan hyfforddiant yng nghyfnodau gwahanol eu bywydau, ac mae nifer o ffyrdd i'ch galluogi i gwblhau eich HCA. Ar gyfer pob ANG newydd ers mis Medi ymlaen, mae modd cael mynediad i’r proffil ymsefydlu drwy’r Pasbort Dysgu Proffesiynol ar wefan CGA Bydd yr ysgol, y Mentor Ymsefydlu fel y bo’n briodol, y Gwiriwr Allanol, y Corff Priodol a’r asiantaeth yn gallu rhoi cymorth a chyngor am sut i fodloni’r disgrifyddion ymsefydlu.

athrawon sydd newydd gymhwyso ac sydd ar fin cychwyn eu swyddi addysgu Cwblhewch eich Proffil Dechrau Gyrfa (PDG) (gwelwch dudalen 8). Rhowch gopi o’ch PDG i’ch ysgol. gofrestru ar gyfer ymsefydlu ac wedi’i hanfon at CGA a hefyd wedi anfon copi.

Nid yw'r PDP yn orfodol (ac eithrio ar gyfer athrawon ysgol newydd gymhwyso er mwyn iddynt gynnal eu proffil ymsefydlu) a gallwch ei ddefnyddio mewn ffordd sy'n gweithio orau i chi.

Mae'n hyblyg, ac yn gadael i chi benderfynu sut rydych am ei ddefnyddio a beth rydych yn ei gofnodi, llwytho neu rannu, ac yn y pen draw, chi fydd wrth y llyw wrth. Proffil Dechrau Gyrfa (PDG) Mae’r PDG yn offeryn datblygiad proffesiynol y gallwch ei ddefnyddio i’ch.

helpu i ganfod beth yw eich anghenion datblygiad proffesiynol. Mae’r PDG. yn canolbwyntio ar dri phwynt trosglwyddo: diwedd yr Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (HCA), dechrau’r cyfnod ymsefydlu, a thua diwedd y cyfnod ymsefydlu.

Newydd Gymhwyso yng Nghymru (diwygiwyd Mehefi n ) Datblygiad Proffesiynol ar gyfer Athrawon Crynodeb Mae’r arweiniad hwn yn crynhoi’r trefniadau ar gyfer cwblhau cyfnod Sefydlu gan athrawon newydd gymhwyso os ydynt am weithio mewn ysgol a gynhelir neu ysgol arbennig nas cynhelir yng Nghymru. I weld canllawiau Estyn ar gyfer ysgolion sydd mewn mesurau arbennig a’r cyfnod ymsefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso, ewch i: neu e-bostiwch [email protected] neu ffoniwch Estyn ar Induction generally cannot take place in a school requiring special measures as judged by Estyn.

Bydd y ffocws yn cael ei bennu drwy drafodaeth â’u Mentoriaid a’u Tiwtoriaid Prifysgol, bydd wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer eu hanghenion nhw, a bydd yn eu cefnogi i gyflawni mwy na’r Safonau ar gyfer SAC yn ogystal ag yn cyfrannu at eu Proffil Dechrau Gyrfa.

Mae’r modiwl ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) Hyfforddiant i Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) Cliciwch yma am wybodaeth am hyfforddiant yn eich Awdurdod.

Hyfforddiant i Fentoriaid Ysgol ANG ar y Safonau Newydd Cliciwch yma am wybodaeth am hyfforddiant yn eich Awdurdod. Cyfleoedd Allanol MA Astudiaethau Addysg Mae'r cwrs yn cynnig dau lwybr ar gyfer y.Mae hyfforddi i addysgu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn gyfle cyffrous i ddysgu o fewn Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon.

Cyrsiau Noder: Bydd y cwrs hwn yn dechrau ar Fedi 9 (dyddiad yn gallu newid).